da-DKtr-TR
Search

Vedtægter

§ 1.

Foreningens navn:                        Ishøj Kulturhus

Foreningens hjemstedkommune: Ishøj Kommune

Foreningens hjemsted:                 Industriskellet 4 2635 Ishøj

 

Formål

§ 2.

Foreningens formål er:

a)      Varetage medlemmernes interesse, imødese deres problemer og behandle indkomne forslag fra medlemmerne.

b)      Være en bro mellem den enkelte og myndigheder samt institutioner.

c)      Udarbejde løsningsforslag til medlemmernes problemer.

d)     Fremme integrationen mellem det danske samfund og indvandrerne.

e)      Beskæftige med unges problemer, diskutere unges problemer med forældrene.

               f)        Lave fester, møder og andre kulturaktivitetsaftener. Til opfyldelse af forenings formål dannes der kvindes råd, ungdoms råd og lignende aktivitetsgrupper.

               g)      Lave sportslige aktiviteter

h)      Oprettelse af telefonlinje for at informere medlemmerne og andre personer

i)        Lektiehjælp til børnene og unge i samarbejde med lærere og andre sagkyndige personer.

 

Medlemskab

§ 3.

Foreningen er åben for alle personer der er fyldt 18 år. Alle personer, der har bopæl i Danmark, kan blive medlemmer af foreningen. Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, dersom den pågældende ønsker det.

 

§ 4.

Kontingentet fastlægges hvert år på generalforsamlingen og betales ved indmeldelsen.

 

 

Bestyrelse

§ 5.

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der ved almindeligt flertal vælges på en generalforsamling. Dens medlemmer vælges for 2 år. Medlemmerne kan genvælges.

Bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen og fastsætter selv sin forretningsorden.

 

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Protokolføreren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsens møder, og protokollen underskrives af vedkommende sammen med formanden eller den fungerende formand.

 

Regnskab og revision

§ 6.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer.

 

Revisorerne og en suppleant vælges på generalforsamlingen

Foreningens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.

Evt. overskud af regnskabet overføres til næste års regnskab.

 

Valgret samt deltagelse i valg

§ 7.

Alle medlemmer, som medlem i et år i foreningen har stemmeret. De medlemmer der bor i andre omkringliggende kommuner kan ikke blive valgt som formand.

Stemmeret kan ikke udøves gennem fuldmagt.

 

 

 

 

Generalforsamling

§ 8.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes senest i marts.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 2/3 af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det, i sidste tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse.

 

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse enten i foreningens medlemsblad eller i en af foreningen udsendt meddelelse til medlemmerne med mindst 30 dages varsel for en ordinær og 14 dages varsel for en ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 9.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Generalforsamlingen kan afholdes, hvis mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

Hvis der kommer færre medlemmer end halvdelen af medlemmerne i den første indkaldelse,

afholdes møde mindst 15 dage senere med den samme dagsorden på en passende dato uanset

medlemsflertallets deltagelse.

 

§ 10.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse.
  4. Behandlingen af indkomme forslag.
  5. Valg af bestyrelse:

a)      Lige år: Valg af formand for 2 år, valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, valg af 2 suppleanter for 2 år til bestyrelsen og valg af 1 revisor for 2 år.

b)      Ulige år: Valg af  1 kasserer for 2 år, valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, valg af 1 suppleant for 2 år til bestyrelsen og valg af 1 revisor for 2 år.

  1. Fastlæggelsen af kontingentet for næste år
  2. Eventuelt.

 

 

Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen

Det reviderede regnskab skal mindst 8 dage før generalforsamlingen være tilgængeligt for medlemmerne på en i indkaldelsen nærmere angivet måde.

 

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

 

Afstemning ved valg af bestyrelse sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det.

Bestyrelsen vælger efter hver generalforsamling af sin næstformand og sekretær.

 

Bestyrelsens konstituering og tegningsret

§ 11.

Foreningen tegnes udadtil ved formand, kasserer og ét yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Ved oprettelse af konti, hævning af penge, eller andet vedrørende økonomien i foreningen, kræves formand, kasserer og ét yderligere bestyrelsesmedlems tilstedeværelse og underskrift.

 

§ 12.

Til ændring af foreningens vedtægter kræves mindst 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

 

Opløsning

§ 13.

Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for opløsningen.

Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen – senest 30 dage efter – indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsning kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

 

Ved beslutning om foreningens opløsning, skal foreningens værdier overføres til Kulturel Forvaltning i hjemstedkommune.